ORTAKLARIMIZ
ORTAKLARIMIZ MEY-DEB PROJESİ 6 Şubat 2020

Tüm paydaşların Ulusal Yeterlilik Sistemine ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması ve sistemi sahiplenmelerinin sağlanması açısından en büyük görev proje ortaklarına düşmektedir. 

Çünkü değişen şartlarla birlikte yeni sektörel bağlantılar kurmak ve okul-sanayi iş birliklerini güçlendirmek bu kurumlarla gerçekleşmektedir. Tüm bu özellikler göz önüne alınarak kurumlarımız belirlenmiştir.

ORTAKLARIMIZ
Ege Bölgesi Sanayi Odası kuruluşundan itibaren,
 • Mesleki ahlak ve birliğin güçlendirilmesi,
 • Bölgedeki sanayi hareketlerinin hızlanması,
 • Sermayenin sanayi kesimine aktarımının teşvik edilmesi,
 • Sanayi yatırımı yapacak girişimcilere teknik yardımlarda bulunulması,
 • Fabrikaların günümüzün gerektirdiği şartlarda üretim yapması amacıyla organize sanayi bölgeleri kurulması ve kurulacak olanlara önderlik edilmesi,
 • Sanayiyi geliştirecek kanunların çıkarılması gibi alanlarda etkin çalışmalar gerçekleştirmektedir.
PROJEDEKİ GÖREVLERİ
 • Başvuru sahibi ile beraber kurs verilecek mesleklerin tespiti için yapılan anket çalışmalarını inceler ve analizinin yapılmasına yardımcı olur.
 • Kurs sonrasında Mesleki Yeterlilik Sınavına katılacak olan adayların sınav ücretlerini sosyal sorumluluk kapsamında finanse eder.
 • Başvuru sahibi ile beraber kursiyerlere iş istihdamı sağlayacak işletmelerden taahhüt alınmasını sağlayarak, üyeleri aracılığıyla kursiyerleri istihdam ettirir.
 • Makine bakım ve montaj atölyesi için takım arabası ve el aletlerinin üyeleri aracılığıyla hibe edilmesini sağlar.
 • Proje uygulama sürecinde TOBB-MEYBEM ve Karabağlar Atatürk MTAL ile MYK sınavı düzenleme işlemlerindeki koordinasyonu sağlar.
 • TOBB-MEYBEM’e; Karabağlar Atatürk MTAL’ de MYK sınavlarını yaptırır. Başvuru sahibi ile beraber Projenin Sürdürülebilirliği için kurs ve eğitimleri devam ettirir.
KARABAĞLAR ATATÜRK MESLEKİ VE
TEKNİK ANADOLU LİSESİ
İzmir Atatürk Anadolu Teknik Lisesi, Türkiye'nin en büyük mesleki ve teknik liselerinden biri olan İzmir Atatürk Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi içerisinde yer alan okullardan birisidir.


İzmir'in Karabağlar ilçesi, Eski Çamlık semtinde kurulmuştur.
PROJEDEKİ GÖREVLERİ
 • Proje kapsamında kullanılacak atölyeleri ve alanları düzenleyerek projede belirtilen atölye ve mesleklerle ilgili kurs hazırlıklarını yapar.
 • Verilecek olan kurslarda görev alacak öğretmenleri tespit edip görevlendirerek kursların düzenli bir şekilde sürdürülerek sonlandırılmasını sağlar.
 • Kurslar sonrasındaki sınav ve belgelendirme noktasında görev dağılımına uygun özlük işlemlerini gerçekleştirir.
 • Proje kapsamında kurslar ve diğer faaliyetler için gerekli olan protokoller ile ilgili işlemlerde birlikte hareket ederek projenin sürdürülebilirlik faaliyetlerini devam ettirir.
KARABAĞLAR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
Kurumumuzun misyonu;
 • Türk Millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda,
 • Atatürk ilke ve inkılaplarına, evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun;
 • Öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik kurum kültürü anlayışıyla eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütmektir.
 • Öğrencilerimizin Mesleki ve teknik alanlarda ulusal ve uluslararası standartlar ve sınıflamalara, ulusal yeterliklere ve mevzuata dayalı olarak işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücünün yetiştirilmesi,
 • Mesleki bilgi ve becerilerin güncellenmesi,
 • Uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, meslek ahlâkı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal ve çevresel sorumluluk bilinci ile iş alışkanlığı kazandırılarak istihdama hazırlanmasını,
 • Önceki öğrenmelerin tanınması, mesleki eğitim belgelerinin denkliği ve belgelendirilmesini hedeflemekteyiz.
PROJEDEKİ GÖREVLERİ
 • Proje kapsamında belirlenen kursları açarak, kursa katılan kursiyerlerin istihdamında yardımcı olur.
 • Atölye ve laboratuvarları kullanıma sunarak kurulacak olan CNC CAD/CAM bilgisayar laboratuvarı için boş alan tahsis eder.
 • Alınacak olan makine ekipman ve tesisat için servis ekiplerine yardımcı olarak alınan makina tesisat ve ekipmanları proje süresince korumak ve bakımını gerçekleştirmekten sorumludur
İZMİR
DENETİMLİ SERBESTLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
Denetimli serbestlik; şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli, alternatif bir ceza infaz sistemidir.

Hükümlülerin suça karışmalarına neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması, bireyin suça karışmasına neden olan davranışlarının değiştirilmesi, tekrar suça karışmalarının önlenmesi, ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin takibi ve topluma yeniden uyum sağlama konusunda desteklenmeleri, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun suçtan korunması denetimli serbestlik sisteminin en önemli işlevleri arasındadır.

Denetimli serbestlik müdürlükleri, ayrıca ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin kamuya yararlı bir işte çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmesi sürecini yönetmektedir. Hükümlünün kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanmasını, başkalarının haklarına saygı göstermesini, zamanı planlayabilmesini, bir meslek edinerek kendi işini kurmasını veya bir iş bulabilmesini, toplumsal katılım aracılığıyla hükümlünün iyileştirilmesini ve topluma yeniden kazandırılmasını,  kaybettiği toplumsal rolünü yeniden kazanmasını, ailesi ve sosyal çevresiyle ilişkilerinin güçlendirilmesini amaçlamakta olup; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına hizmet üreten özel kuruluşlarda yerine getirilir.

Çalıştırılacak iş belirlenirken; hükümlünün iyileştirilmesi, kamuya verilen zararın ödetilmesi, hükümlünün becerileri, mağdurun ve toplumun güvenliği ile çalışmanın ceza niteliğinde olması dikkate alınır.

PROJEDEKİ GÖREVLERİ
 • Proje uygulama sürecinde yapılacak olan toplantılara temsilci ile katılım sağlar.
 • Proje uygulama sürecinde başvuru sahibine İştirakçi belgeleri, gerekli diğer belgeleri hazırlar ve teslim eder.
 • Denetimli serbestliğe tabi hükümlülerin devam devamsızlığı ile ilgili Karabağlar Atatürk MTAL ve Karabağlar Mesleki Eğitim Merkezi ile ortak çalışma yürütür.
 • Kurslara katılan Denetimli serbestliğe tabi mahkûmlara psiko-sosyal destek verir.
 • Projenin sürdürülebilirliği için sonraki yıllarda yukarıda belirtilen hususlarda görev ve yükümlüklerini yerine getirir.
Mesleki Yeterlilik ve Demir Bilek Projesi

MEY-DEB Projesi ile ilgili Sorularınız için